Doel

Het doel van de kringloopwinkel is het stimuleren van hergebruik van goederen.

Wij proberen dit doel te bereiken door gratis, nog bruikbare, goederen in te nemen en/of op te halen en na een eventuele bewerking in onze werkplaats deze in onze winkel te verkopen tegen een kleine vergoeding.

Uit de winst die overblijft, na aftrek van onkosten en reserveringen, worden jaarlijks schenkingen gedaan aan stichtingen en verenigingen.

80% van de nettowinst gaat naar doelen in de gemeente Nunspeet, omdat de inwoners daarvan de grootste toeleveranciers en afnemers zijn, en de overige 20% kan gaan naar doelen buiten de gemeente, waarbij wel aangemerkt dat er een locatie binnen de gemeente Nunspeet moet zijn.

Dankzij de mensen die bruikbare goederen bij ons inleveren, zijn we nu weer in staat om aan enkele aanvragen te voldoen.

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen om in behandeling te worden genomen?

 1. De aanvrager wordt alleen in behandeling genomen als het gaat om een zelfstandige vereniging of stichting die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, die met vrijwilligers werkt en een maatschappelijk, sociaal, cultureel of creatief doel heeft
 2. Uitgesloten voor een aanvraag zijn:
  – Politieke instanties omdat wij als Kringloop neutraal willen blijven en niet de indruk willen wekken dat wij rechts- en of linksgeoriënteerd zijn.
  – Kerkelijke organisaties: een kerk zelf
  – Organisatie met een besloten karakter zoals bv een sekte waar geen anders denkende mensen worden toegelaten.
 3. Het gaat in principe om aanvullende investeringen die niet al tot de normale taak van de organisatie behoren. Van belang is om aan te geven wat de organisatie zelf al heeft ondernomen/onderneemt om hierin te voorzien
 4. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar ingediend worden.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de Kringloop: tel: 0341 – 258100 ; e-mail:  secretariaat@kringloop-nunspeet.nl

Door middel van een webformulier kunt u een aanvraag indienen:

Het schenking –  donatie aanvraag formulier

Hoe is de verdere procedure?

 1. Alle aanvragen worden door het bestuur in een bestuursvergadering besproken.
 2. Aanvragers welke niet voldoen aan eerder genoemde criteria ontvangen per omgaande een afwijzingsbrief.
 3. Het bestuur beslist.
 4. Aan de aanvragers bekend gemaakt of zij wel /niet in aanmerking komen voor een bedrag. 
 5. Uitbetaling vindt plaats aan de hand van facturen rechtstreeks aan de leverancier, tenzij wordt aangetoond dat dit niet kan. In dat geval moet de ontvangende organisatie na zes maanden een schriftelijke verantwoording over de aanwending van de schenking aan de Kringloop overleggen. 
 6. Over de besluiten van het bestuur kan niet worden gediscussieerd.
 7. Verdeelsleutel die we hanteren is 80% binnen de Gemeente Nunspeet en 20% buiten de gemeente Nunspeet, waarbij wel aangemerkt dat er een locatie binnen de gemeente Nunspeet moet zijn.